Wat is er aan de hand?

Om welke groep mensen gaat het hier?
Het gaat hier om een groep van ongeveer 900 personen, die allemaal in de zogenaamde categorie 1F vallen. Het merendeel van deze groep zijn Afghanen.

Wat is 1F?
Het gaat om bepaling 1F uit het vluchtelingenverdrag waardoor bescherming geweigerd kan worden aan personen die verdacht worden van ernstige misdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die betrokken zijn geweest bij de volkerenmoord op Joden door de nationaal-socialisten tijdens de tweede wereldoorlog.

Maar dat is toch terecht? Niemand wil toch een verblijfsvergunning verlenen aan iemand die de mensenrechten heeft geschonden?
Ja, dat is juist. Iedereen in Nederland vindt dat schenders van mensenrechten niet voor bescherming als vluchteling in aanmerking moeten komen.

Wat is dan de aanleiding voor deze website?
Om de eenvoudige reden dat het grootste deel van deze mensen helemaal niet in 1F thuishoort en dat Nederland zelf elementaire mensenrechten schendt bij de toepassing van 1F.


Dat kan toch niet! We leven toch in een rechtsstaat? Hoe kan dit alles dan gewoon gebeuren in Nederland?
Hieronder staan de 4 belangrijkste redenen, elk met hun eigen vraag en antwoord om de achtergond beter te kunnen begrijpen:

1) De internationale functie van Den Haag

2) Het belang van ambtsberichten en hoe ze tot stand komen

3) De houding van de IND

4) 1F-ers hebben in Nederland geen rechtsbescherming

Hieronder gaan we dieper in op elk van deze punten.


 

1) De internationale functie van Den Haag
Nederland wil graag van Den Haag de juridische hoofdstad van de wereld maken. Momenteel is Den Haag de plaats van het VN tribunaal en het internationale strafhof. Daarom is Nederland als de dood voor slechte publiciteit als zou blijken dat hier per ongeluk een echte oorlogsmisdadiger zou verblijven. Dus vindt Nederland het acceptabel dat we honderden onschuldige vreemdelingen (zonder enig bewijs) tot 'schenders van mensenrechten' verklaren. Zo kunnen 900 goeden lijden onder enkele kwaden. Nederland is wat dit betreft behoorlijk doorgeschoten en schendt hiermee zelf mensenrechten. Niet iets om trots op te zijn.

Dus als deze zelfde vreemdelingen toevallig in een ander land hadden aangeklopt, waren ze niet verdacht ?
Klopt. Er zijn talloze voorbeelden van mensen met vergelijkbare achtergond en werkzaamheden, die in Engeland, Duitsland, Amerika en België als eervol burger zijn toegelaten. De groep waar wij het over hebben is gewoon het slachtoffer van onze politieke angst voor internationaal gezichtsverlies, puur omdat Den Haag toevallig in Nederland ligt.

Hoe gaan de andere EU-landen dan om met 1F?
Dat heeft het Ministerie van Justitie, na Kamervragen, uitgezocht. De Minister heeft de 2e Kamer, op 13 augustus 2007, een brief gestuurd met de uitkomsten van het onderzoek. Een paar citaten: "De meeste landen passen artikel 1F niet tot weinig toe en wanneer ze dit wel doen, gaat het doorgaans om een beperkt aantal zaken per EU-lidstaat.".


Als je dat in een grafiek uitzet dan krijg je het volgende plaatje:


Volgens de Minister maakt het onderzoek duidelijk "dat Nederland in Europees verband voor wat betreft de toepassing van artikel 1F in de voorhoede zit."


 

2) Het belang van ambtsberichten en hoe ze tot stand komen
Wat is een ambtsbericht?
Een ambtsbericht is een officiëel document van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in een bepaald land en heeft in Nederland een soort van 'heilige' status: wat daarin staat is altijd waar en aan de inhoud mag NOOIT getwijfeld worden. Zelfs niet door de rechter.

Om welk ambtsbericht gaat het hier?
Het gaat hier om het ambtsbericht van 29 februari 2000, over de situatie in Afghanistan. Dat ambtsbericht bevat de conclusie dat IEDEREEN van de Afghaanse veiligheidsdiensten (Khad/WAD) vanaf de rang van onderofficier, heeft deelgenomen aan martelingen.

Tsjonge, dat is nogal wat. Dus dat papiertje zegt dat als je ooit voor zo'n veiligheidsdienst hebt gewerkt (al was je arts of werkte je op de postkamer), dat je hoogst persoonlijk iemand gemarteld hebt?
Klopt. Dat dit natuurlijk nooit waar kan zijn, dat doet er voor de IND (overheid) niet toe, want aan de echtheid van een ambtsbericht mag NOOIT getwijfeld worden! Zelfs niet als de rechtbank van Den Haag meerdere malen heeft gezegd dat zo'n vergaande conclusie niet gerechtvaardigd is (juridisch: 'deze conclusie niet wordt gedragen door het onderzoeksmateriaal').

Dus al onze 1F verdachten hebben ooit voor Khad/WAD gewerkt?

Nee! De IND maakt het eigenhandig nog een graadje erger. De IND beweert dat, zelfs als je NIETS met de Khad/WAD te maken had, maar gewoon lid was van een politieke partij (zeg ergens in een heel andere provincie), die toevallig op dat moment in de regering zat, je toch een 'misdadiger' bent. Omdat je WIST dat het gebeurde (Juridisch: Knowing Participation). De IND gaat er verder gewoon vanuit dat je dan ook de macht moet hebben gehad om er iets aan te kunnen doen (juridisch: Personal Participation). Dus het lezen van deze website is heel gevaarlijk voor mensen die nu lid zijn van de VVD en PvdA.

Hoezo?
Omdat zij dan WETEN dat de Nederlandse regering zich momenteel schuldig maakt aan het schenden van mensenrechten. En, volgens de IND betekent dit dat deze leden van VVD en PvdA persoonlijk schuldig zijn, want ze hebben immers invloed op onze regering... Nee, voor Nederlanders geldt dit natuurlijk niet, maar het laat zien wat de IND met vreemdelingen aan het doen is.

Ja, als je artikel 1F zó toepast, dan kom ik ook wel aan de 900 gevallen.

Precies.

Maar hoe is dat ambtsbericht dan tot stand gekomen?
Dit ambtsbericht is tot stand gekomen in een periode waarin de Taliban in Afghanistan nog aan de macht was. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kon dus niet zo gemakkelijk afreizen naar de diverse provincies in Afghanistan. Ze hebben zich dus beperkt tot het ondervragen van mensen in Pakistan, via de ambassade van Nederland aldaar in Islamabad. Alle personen die indertijd zijn gehoord door de Nederlandse autoriteiten in Pakistan zijn voorgedragen door de ISI (Pakistaanse militaire inlichtingendienst) en van tevoren gescreend, waarbij hun verklaringen op elkaar zijn afgestemd overeenkomstig de wens van Buitenlandse Zaken.

Maar... Pakistan... dat is een bolwerk van de Taliban! Dus daar hebben ze gevraagd wie de goede en wie de slechte mensen zijn in Afghanistan? En dat hebben ze vervolgens opgeschreven in een ambtsbericht waar niemand aan mag twijfelen? Dat is hetzelfde als in Cuba te gaan vragen wat ze van de CIA vinden!
Ja. Dat is de ironie van deze situatie. Mensen die lid waren van een politieke partij die zich inzette voor de rechten van vrouwen, afschaffing van de boerka-plicht, scheiding van godsdienst en staat etc. moesten eind jaren 90 vluchten voor de Taliban. Deze mensen worden nu in Nederland door de IND collectief in 1F geplaatst.

Dan kan je toch gewoon aan echte deskundigen vragen of dit ambtsbericht wel juist is?
Klopt, dat is ook gebeurd. En géén van deze deskundigen (zoals bijvoorbeeld Amnesty International) is het eens met de conclusies van dit ambtsbericht. Behalve het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken is geen enkele instantie het eens met de behoorlijk heftige conclusie van dit ambtsbericht. En dat papiertje vormt de basis voor zowel gevangenschap als gedwongen uitzetting (met alle risicos van dien) van onschuldige vreemdelingen, die gevlucht zijn voor de Taliban.

En de UNHCR dan?
Ook de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft in een notitie (mei 2008) gewezen op de ondoorzichtigheid van het Nederlandse ambtsbericht, met name het gebrek aan bronvermelding. UNHCR heeft Nederland gevraagd om het beleid te wijzigen en een nieuw ambtsbericht uit te brengen. Maar Nederland volhardt tot op de dag van vandaag.

Maar, we leven nu in 2014 en de IND veroordeelt mensen op basis van twijfelachtige informatie uit 2000! Het Ministerie kan toch gewoon een nieuw ambtsbericht maken?
Klopt. Natuurlijk is de situatie in Afghanistan in de afgelopen 14 jaar behoorlijk ingrijpend veranderd. Dus het ministerie kan nu een echt onderzoek doen en aan de mensen daar (met wie onze 1F-verdachten gewoond en gewerkt hebben) vragen hoe onze 1F-ers zich gedragen hebben. Dit wordt ook juist door onze 1F-ers toegejuicht, want ze hebben niets te verbergen.

Wordt het ambtsbericht van 2000 herzien?
Nee. Keer op keer is er vanuit het Afghaanse parlement voor gewaarschuwd, dat het ambtsbericht van 2000 en de daaraan ten gronde liggende individuele verklaringen zijn voorgebakken door de Pakistaanse ISI. Om die redenen kan worden begrepen dat verklaringen "volledig met elkaar overeenstemden" (de reden dat de Raad van State het blijft geloven). Het is een ingestoken stuk. De minister van Buitenlandse Zaken heeft er alle belang bij om deze mensen niet nogmaals aan het woord te laten. Om te voorkomen dat dit samenspel duidelijk wordt. Daarom geeft ze deze bronnen niet vrij. Bovendien heeft staatssecretaris Albayrak op 9 Oktober 2008 (in Den Haag) aangegeven dat er geen geld is voor onderzoek (zelfs niet binnen Nederland) om uit te zoeken wie er nu wel en wie er nu niet in 1F thuishoort. Het is goedkoper om gewoon een hele groep (zonder enig bewijs) collectief het 1F-etiket op te plakken, te arresteren en op te sluiten om ze vervolgens gedwongen uit te zetten of de illegaliteit in te duwen.

Dus er is in de afgelopen jaren géén nieuw ambtsbericht over dit onderwerp gemaakt?
Nee. Er is weliswaar in maart 2009 een ambtsbericht over Afghanistan verschenen, maar dat beschrijft uitsluitend de situatie van september-2007 tot maart-2009 en gaat niet in op dit onderwerp. Het ambtsbericht van 2000 (uit Pakistan) is een hele grove blunder van het ministerie van Buitenlandse Zaken en daarom te pijnlijk om toe te geven. Gezichtsverlies is nu eenmaal een doodzonde in de politiek. Dus volharden de Raad van State en het ministerie van Buitenlandse Zaken  in de 'correctheid' van dit ambtsbericht en lappen de kritiek van de internationale gemeenschap (UNHCR) aan hun laars (zie Recente Publicaties, alle brieven van oktober 2009).

Wat nu dan?
De IND gaat op volle kracht door met arrestaties van deze onschuldige mensen en zonder dat er een strafrechter aan te pas komt worden ze maandenlang op een detentieboot gezet.

Guantánamo Bay aan de Maas?
Precies. Met drie 'andere' of echte criminelen in een cel, 1 uur bezoek per week voor maximaal drie personen (die een aantal dagen van tevoren moeten worden aangemeld met geboortedatum voor controle) en pesterijen van de bewaking (bezoek expres een kwartier te laat binnen laten, maar geen kwartier extra, post die nooit aankomt, afgifte van bv een jas die pas dagen daarna daadwerkelijk overhandigd word). En als de 1F-er dan geestelijk murw geslagen is, dan komt er iemand van de Dienst Terugkeer en Vertrek met een formulier waarop je kan tekenen dat je 'vrijwillig' terug gaat naar Afghanistan, terwijl je weet dat daar de Taliban op je staat te wachten. Omdat de DT&V (voortvarend als ze is) alvast contact heeft opgenomen met de Afghaanse overheid om te vertellen dat je er 'binnenkort' aankomt...


3) De houding van de IND
De IND heeft reden genoeg om het beleid te veranderen. Meerdere rechtbanken hebben in zorgvuldig onderbouwde uitspraken vastgesteld dat het onderzoeksmateriaal de vergaande conclusie van het bewuste ambtsbericht uit 2000 niet rechtvaardigt. Toch raast de IND trein verder in de richting van de afgrond. Het lijkt erop dat ze sinds een jaar of twee een (politiek) doel hebben om gewoon zoveel mogelijk mensen het land uit te zetten. Het is dus niet meer van belang om echt naar de zaak van de betrokkene te kijken, maar er moet gescoord worden. Een IND medewerkster vertelde over de dienst: “De bedrijfscultuur binnen de IND is alleen gericht op afwijzen. Je wordt afgerekend op kwantiteit en niet op kwaliteit. Iemand als ongeloofwaardig afdoen is veel gemakkelijker dan om je in het dossier te storten en na te gaan of het allemaal wel klopt, want dat kost veel meer tijd.". De cijfers moeten er beter uit zien om de uitzettingsdoelstelling te halen. Hiervoor is speciaal in 2007 de Dienst Terugkeer en Vertrek opgericht.


Maar heeft de IND vóór 2007 dan niet geprobeerd om bewijzen te vinden?
Jazeker. Ze hebben hun uiterste best gedaan om iets van bewijs te vinden en zijn daar (voor deze groep) al jaren mee bezig. Maar ze kunnen simpelweg geen bewijs vinden. Al deze 1F-ers hebben inmiddels ook een brief thuis gekregen, waarin staat dat er wordt afgezien van strafvervolging, omdat er geen strafbare feiten zijn gevonden.

Mooi. Want als je niets strafbaars gedaan hebt, dan val je toch gewoon onder het Generaal Pardon?
Helaas niet, maar zo zou het inderdaad wel moeten zijn. De truc is echter dat de IND eenzijdig gewoon iemand tot 1F-er kan verklaren, zonder dat zij daarvoor bewijs van een strafbaar feit hoeft te hebben. Uitsluitend op basis van bijvoorbeeld een lidmaatschap van een politieke partij (zie hierboven ambtsbericht). En dus niet op basis van wat iemand persoonlijk heeft gedaan.

En betekent een 1F verklaring automatisch dat je niet meer onder het Generaal Pardon valt?
Ja.

Dus 1F is een gemakkelijke achterdeur om honderden mensen te kunnen oppakken, in de gevangenis te zetten en met hun families uit te zetten om zo onze 'uitzettingsdoelstelling' te kunnen halen?
Ja. Triest maar waar. En dat is nu precies wat er momenteel gebeurt. Niet alleen gaat de IND zonder meer verder, maar ook wordt hun aanpak steeds heftiger. Er wordt niet meer volstaan met een weigering toelating of het intrekken van een verleende toelating. Nee, ze gaan nog een stap verder door geldige W-documenten (pasjes voor vreemdelingen) niet meer te verlengen, ook niet voor de gezinsleden van de 1F-er.

Geen pasje meer? Maar iedere Nederlander moet zich toch kunnen legitimeren?
Juist. Door deze W-documenten niet meer te verlengen (zelfs terwijl de vreemdeling en zijn familie nog in de procedure zit), wordt in een klap het hele gezin 'illegaal' verklaard en kunnen ze eenvoudiger opgepakt worden. Daarnaast wordt elke 1F-er sinds 2006 ook nog eens standaard ongewenst verklaard.

Ongewenst? Wat betekent dat?
Zoals je op de website van de IND kan lezen is dit een maatregel "die ten doel heeft vreemdelingen, aan wie het niet of niet langer is toegestaan in Nederland te verblijven, uit Nederland te weren."

Doen andere EU landen dat ook?
Van de EU landen die artikel 1F toepassen, is gebleken dat (met uitzondering van Luxemburg) géén daarvan een 1F-er standaard ongewenst verklaart.

Maar ik lees op de website van de IND: "In de meeste gevallen gaat het om vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd."
Ja, dat is een mooie manier om te vertellen dat je dus geen misdrijf gepleegd hoeft te hebben om toch eenzijdig door de IND als ongewenst te worden verklaard. De praktijk laat zien dat bijna alle 1F-ers thuis een brief hebben liggen van het ministerie van Justitie, waarin staat dat van strafvervolging wordt afgezien omdat er geen enkel strafbaar feit is gevonden. Dus, in de meeste gevallen gaat het om vreemdelingen die GEEN misdrijf hebben gepleegd! Zo worden wij als gewone burgers dus behoorlijk verkeerd voorgelicht (misleid) door de IND website.

Maar... als je ongewenst bent verklaard, dan is simpelweg het feit dat je in Nederland woont ineens een strafbaar feit geworden.
Precies, en daar is het allemaal om begonnen. Op deze manier kan je als overheid elke 1F-er arresteren en in de gevangenis zetten, zonder je druk te hoeven maken over een proces of enige vorm van bewijs. Helaas wel een schending van mensenrechten.

Met een maximum van 6 maanden (zegt de IND website)...
Ik wou dat dat waar was. Ik ken meerdere 1F-ers die al veel langer vastzitten en simpelweg iedere 6 maanden naar een andere gevangenis worden overgeplaatst en dan begint de 6-maanden periode gewoon opnieuw.

Maar je kan in Nederland toch altijd naar de rechter stappen om een onafhankelijke uitspraak te krijgen of je nu wel of niet in die 1F categorie thuis hoort?
Theoretisch wel, ja. Maar in de praktijk stuit je dan op de volgende twee problemen.

Welke twee problemen?
Ten eerste valt een 1F-er onder het vreemdelingenrecht en niet (zoals jij en ik) onder het civiel of strafrecht. Als ik door een rood licht rijd ben ik onschuldig totdat het tegendeel bewezen is (door bv een flitsfoto). Bij het vreemdelingenrecht heeft Nederland deze bewijslast omgekeerd: je moet zelf bewijzen dat je bij elk stoplicht door groen gereden bent en als je dat niet kunt, betekent dat dus dat je door rood gereden bent. Je bent schuldig als de IND dat zegt en je moet zelf bewijzen dat je dat niet bent. Ook hier heeft de UNHCR bezwaar tegen gemaakt, omdat dit in strijd is met de mensenrechten.

Auw!
Ten tweede heeft een 1F-er in Nederland onvoldoende rechtsbescherming. Hierover kunnen we doorpraten onder kopje 4.

Dus de IND heeft absolute macht over vreemdelingen in Nederland? En kan niet worden teruggefloten door de rechter?
Dat is inderdaad het fundamentele probleem. Voor een vreemdeling is Nederland een politiestaat en geen rechtsstaat.


4) 1F-ers hebben in Nederland geen rechtsbescherming
Geen rechtsbescherming? Iedereen in Nederland kan toch naar de rechter stappen?
Er is sprake van een tekortschietende rechtsbescherming van de kant van de Raad van State. De Raad van State is de hoogste rechter op het gebied van het vreemdelingenrecht. Rechtbanken worden geacht de lijnen die de Raad van State uitzet, te volgen. Maar voor de Raad van State geldt dat de overheid (de IND) bij uitstek deskundig is. Ambtsberichten gelden zolang het tegendeel niet naadloos wordt bewezen. Vreemdelingenrechters mogen zich veelal niet echt inhoudelijk bezighouden met de beslissingen van de IND, alleen de gevolgde procedure mag worden getoetst. De rechter dient op afstand, met terughoudendheid te oordelen over de beslissingen van de IND. Aldus de Raad van State.

Maar elke Nederlander denkt dat een rechter onafhankelijk en onbevooroordeeld is.
Klopt. We kennen allemaal Vrouwe Justitia. Zij is geblinddoekt, dus onbevooroordeeld. Zij weegt de argumenten met een weegschaal, dus gelijk. Tenminste, voor jou en mij in het civiel en strafrecht. Maar niet voor de 1F-ers in het vreemdelingenrecht. De Raad van State heeft haar blinddoek afgedaan en haar ogen zijn gericht op de overheid (IND) en niet op de rechtzoekende. Haar weegschaal is stuk: slechts argumenten van de overheid leggen echt gewicht in de schaal.

Dus de IND heerst met absolute macht over vreemdelingen in Nederland?
Inderdaad. Zelfs een vreemdelingenrechter mag in Nederland de IND (overheid) eigenlijk niet onafhankelijk beoordelen. Dit wordt zeer helder uitgelegd in het boekje Een venijnig proces, geschreven door Prof. Groenendijk ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (25 april 2008). Een citaat: "In het buitenland heb ik mij de afgelopen jaren vaak geschaamd als ik over de ontwikkelingen in Nederland moest spreken."

Maar dan zijn de 1F-ers feitelijk ten dode opgeschreven?
Ja. Zolang het huidige 1F-beleid niet verandert, is Nederland voor een vreemdeling een politiestaat en geen rechtsstaat. En zolang de politiek niet besluit om de situatie te veranderen, zijn ze inderdaad figuurlijk (en in het geval van een gedwongen uitzetting ook letterlijk) ten dode opgeschreven. Daarom hebben we de Nederlanders via deze website opgeroepen om wakker te worden en om de petitie te tekenen. Het heeft weinig mogen baten, want de schendingen van mensenrechten gaan gewoon door, tot op de dag van vandaag.