Bronnen

De bronvermeldingen voor de Wat is er aan de hand? bladzijde staan hier nog eens opgesomd als web-link met eventueel een voetnoot. Dit zijn bijvoorbeeld rapporten van de UNHCR, brieven van Amnesty International, Tweede Kamer verslagen en dergelijke. We hebben ook veel informatie gekregen van diverse advocaten die gespecialiseerd zijn in het vreemdelingenrecht en artikel-1F in het bijzonder. Publicaties van ná 17 oktober 2008 (de start van de website) vindt u terug bij Recente publicaties. Deze actualiteiten hebben onder andere een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de Gedwongen uitzetting bladzijde. We staan open voor suggesties, correcties en andere bronnen, want de informatie zelf moet natuurlijk altijd correct zijn. Als u een suggestie wilt doen, dan kan dat via het Contactformulier.

Vreemdelingenrecht en artikel-1F specifieke publicaties

Bron Datum Publicatie
0890
sep 2008
Brief Amnesty International, over ambtsberichten (incl Afghanistan)*
0884 24 sep 2008
Nova, asielzoekers slachtoffer van corrupte onderzoekers
0880
23 sep 2008
Hoogverraad, het vervalsen van asielrelazen, boek Mr drs P.B.Ph.M. Bogaers*
0879 19 sep 2008
Brief Ombudsman, geloofwaardigheid van ambtsberichten
0878
4 sep 2008
Artikel Wereldjournalisten, roep om nieuw oordeel over 'foute' Afghanen
0874
3 sep 2008
Positie Nederland vs. artikel 1F Vluchtelingenverdrag, ronde tafelgesprek*
0870
27 aug 2008
Standpunt NJCM over toepassing 1F in Nederland*
0864
26 jul 2008
Open brief aan vaste kamercommissie van Justitie (n.a.v 1F-beleid)*
0860
3 jul 2008
Brief minister van BuZa, n.a.v. UNHCR-rapport van 13-mei-2008*
0854 16 jun 2008
De Fabel van de illegaal, De vuilnisbelt van de IND
0850
10 jun 2008
Artikel Volkskrant, IND net zo erg als Taliban*
0848
9 jun 2008
Brief minister van Justitie over 1F-beleid
0844
3 jun 2008
Noot bij het Kouwenhovenarrest, NAV-3*
0840
22 mei 2008
Brief Afghaanse parlement aan de Tweede Kamer
0836 13 mei 2008
Rapport UNHCR over Afghaanse veiligheidsdiensten '78-'92*
0834 mei 2008 Advies ACVZ artikel 1F in het vreemdelingenbeleid*
0832
29 apr 2008
Raad van State opvallend regeringsvriendelijk, Prof Spijkerboer*
0830 25 apr 2008
Een venijnig proces, boek Prof Groenendijk, functioneren Raad van State*
0820 15 apr 2008
Toespraak staatssecretaris Albayrak over de mensenrechten in Nederland*
0810 24 jan 2008
Brief NJCM, positie van mensen met een 1F-status en hun gezinsleden*
0745 5 dec 2007 De Verdieping (Trouw), Vluchteling of misdadiger?
0740 4 dec 2007
Artikel Trouw, Bescherming voor Afghanen in Nederland*
0730
14 nov 2007
Brief UNHCR aan minister van Justitie over het Nederlandse 1F-beleid*
0724
16 okt 2007
Brief Amnesty International, over verslechterde situatie in Afghanistan*
0720 13 aug 2007
Brief minister van Justitie over het EU onderzoek m.b.t. tot 1F*
0714
24 mei 2007
Hof Europa dwingt ander asielbeleid af, NRC
0710 14 mei 2007
Brief Amnesty International aan de minister van Justitie*
0610 11 dec 2006
Brief minister van Justitie over het 1F-beleid*
0510 dec 2005
Van Barbaren tot Illegalen, Prof. van Kalmthout, vreemdelingenrecht UvT*
0410 mei 2004
Guidelines for the treatment of Afghan refugees in Europe, ECRE*
0310
jul 2003
Update of the Situation in Afghanistan, UNHCR rapport*
0010 29 feb 2000
Ambtsbericht over veiligheidsdiensten Afghanistan, Buitenlandse Zaken*

Voetnoten bij de bronvermelding:

Noot-0010. Het oorspronkelijke ambtsbericht is eind novermber 2008 verwijderd van de website van Buitenlandse Zaken, maar gelukkig is de ingescande versie nog beschikbaar, evenals de Engelse versie als Council of the European Union document. Eerder was er een rapport van de minister van 22 november 1999. Daarin stond de tekst "vrijwel alle onder-officieren en officieren". Op 21 januari 2000 vroeg de minister van Buitenlandse Zaken aan de ambassade in Islamabad (Pakistan) om de conclusie van het eerdere ambtsbericht aan te scherpen. Het begrip "vrijwel alle" uit het ambtsbericht van 22 november 1999 is in het ambtsbericht van 29 februari 2000 veranderd in het begrip "alle" (bron: Het Afghanistanspel).
Noot-0310. Update of the Situation in Afghanistan and International Protection Considerations – Restricted Use & Circulation
Noot-0410. ECRE staat voor European Council on Refugees and Exiles
Noot-0510. Citaat: "Wat de Barbaren waren voor de Grieken, zijn de illegalen voor ons. Vrijwel rechteloos, een speelbal van de beleidsmakers en malafide profiteurs, gepresenteerd als een gevaar voor de samenleving, waarvoor vrijwel niemand in de samenleving meer opkomt."
Noot-0610. Interessante citaten: "De veronderstelling dat artikel 1F van toepassing is, hoeft niet bewezen te worden volgens de in het strafrecht gehanteerde bewijsmaatstaf, maar moet niettemin zorgvuldig worden gemotiveerd." en "Tevens wordt de vreemdeling door de IND in zaken waarin artikel 1F wordt tegengeworpen, standaard ongewenst verklaard. Voor deze beslissing is het niet noodzakelijk dat er strafrechtelijke vervolging is ingesteld."
Noot-0710. Citaat: "Amnesty maakt zich zorgen over de rechtspositie van de ongewenst verklaarde en ongewenst gesignaleerde vreemdelingen in ons land."
Noot-0720. De uitkomsten van het onderzoek hoe andere EU landen met 1F-zaken omgaan. Een citaat: "De meeste landen passen artikel 1F niet tot weinig toe en wanneer ze dit wel doen, gaat het doorgaans om een beperkt aantal zaken per EU-lidstaat."
Noot-0724. Citaat: "In het licht van de verslechterde veiligheidssituatie wijst Amnesty International gedwongen terugkeer naar Afghanistan af. Tevens is Amnesty International van mening dat alle vrouwen en meisjes in Afghanistan een verhoogd risico lopen slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen."
Noot-0730. UNHCR schrijft dat het huidige Nederlandse 1F-beleid niet in overeenstemming is met de normen van het vluchtelingenverdrag. En met name dat de bewijslast teveel bij de vreemdeling wordt gelegd. In de brief wordt opgeroepen het Nederlandse beleid te wijzigen.
Noot-0740. De voorzitter van het Afghaanse parlement wil dat Nederland gevluchte landgenoten die van oorlogsmisdaden worden verdacht, met rust laat. Ze hebben recht op bescherming, vindt hij.
Noot-0810. NJCM: Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; De positie van mensen met een 1F-status en hun gezinsleden, Enige knelpunten en aanbevelingen. Citaat: "Er dient een einde te komen aan de uitzichtloze situatie van honderden 1F’ers die hier niet mogen verblijven, niet worden uitgezet op grond van artikel 3 EVRM, maar ook niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden."
Noot-0820. Toespraak Geneve: "Human rights apply to everyone, as I said. This is equally true for terrorist suspects and persons who fall within the scope of Article 1F of the Geneva Convention of 1951." Deze zelfde staatssecretaris zegt in eigen land geen aanleiding te zien om het huidige inhumane 1F-beleid (dat mensenrechten schendt) te wijzigen , omdat er een "gebrek aan middelen" is.
Noot-0830. Boekje ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 25 april 2008. Prof Groenendijk heeft een onderzoek gedaan onder 24 actieve en ex-vreemdelingenrechters. De meerderheid van de rechters uit forse kritiek op de Raad van State.
Noot-0832. De Raad van State oordeelt in vreemdelingenzaken opvallend regeringsvriendelijk, zegt Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "De uitspraken zijn politiek consistent, maar juridisch is de consistentie soms ver te zoeken."
Noot-0834. Adviescommissie voor vreemdelingenzaken, Artikel 1F Vluchtelingenverdrag in het Nederlands vreemdelingenbeleid.
Noot-0836. UNHCR: Note on the Structure and Operation of the KhAD/WAD in Afghanistan 1978-1992. Er is geen bewijs gevonden voor het bestaan van een roulatiesysteem (zoals beweerd in het ambtsbericht van 29-feb-2000).
Noot-0844. Gerechtshof Den Haag van 10 maart 2008, internationaal strafrecht, door Mr drs P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat te Nieuwegein, geplaatst in Nieuwsbrief Asiel-en vluchtelingenrecht (NAV), nr 3, juni 2008
Noot-0850. Citaat: "Volgens de IND valt het gevaar bij gedwongen uitzetting wel mee, want de Taliban zijn 'niet langer een machtsfactor' in Afghanistan.
Noot-0860. Antwoord Minister Verhagen na kamervragen over herziening van het ambtsbericht uit 2000. Een paar citaten: UNHCR rapport over het ambtsbericht: “komt deels tot andere conclusies” en "Eventuele aanpassing van dit ambtsbericht stuit op een aantal bezwaren.", maar "Desondanks ben ik bereid met UNHCR en, voor zover mogelijk, met diens bron(nen) in overleg te treden". We wachten met spanning af.
Noot-0864. Dr. M.A. Thung, 26-juli-2008, n.a.v. notitie minister van Justitie van 9 juni 2008
Noot-0870. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM, 27 augustus 2008) over toepassing 1F in Nederland. De petitie roept de leden van de Tweede Kamer op om volledig met dit standpunt in te stemmen.
Noot-0874. Mr drs P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat, ronde tafelgesprek met vaste kamercommissie voor Justitie over toepassing 1F (3 september 2008)
Noot-0880. Boek van Mr drs P.B.Ph.M. Bogaers (advocaat). Hoe asielrelazen valselijk worden ontkracht; misleiding van de Tweede Kamer; vasthouden aan fout beleid bij individuele ambtsberichten door Buitenlandse Zaken in asielzaken.
Noot-0890. Citaat: "Tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst gaven het Openbaar Ministerie en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) aan dat Nederland recent opsporingsonderzoek heeft verricht in Afghanistan. Toen zij werden gevraagd of tijdens dat onderzoek bewijs was gevonden voor het bestaan van het vermeende roulatiesysteem, werd aangegeven dat men zich niet bewust was van een roulatiesysteem en dat hen nooit gevraagd was gericht onderzoek hiernaar te verrichten."

Algemene verwijzingen