Bronnen

De bronvermeldingen staan op deze bladzijde nog eens opgesomd als Internet web-link. Dit zijn bijvoorbeeld brieven van Amnesty International, rapporten van de UNHCR, Tweede Kamer verslagen en dergelijke. We hebben ook veel informatie gekregen van diverse advocaten die gespecialiseerd zijn in het vreemdelingenrecht en artikel 1F in het bijzonder.

We staan open voor suggesties, correcties en andere bronnen, want de informatie zelf moet natuurlijk altijd correct zijn. Als u een suggestie wilt doen, dan kan dat via het contactformulier van deze website.

Vreemdelingenrecht en artikel 1F specifieke verwijzingen

 • Ambtbericht 29 februari 2000, Ministerie van Buitenlandse Zaken, over veiligheidsdiensten Afghanistan. Dit document is eind November 2008 verwijderd van de website van Buitenlandse Zaken. Gelukkig is het ingescande document nog steeds beschikbaar, evenals een Engelse versie als Council of the European Union document.
 • UNHCR, Update of the Situation in Afghanistan and International Protection Considerations, July 2003
 • European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Guidelines for the treatment of Afghan Asylum seekers and refugees in Europe, May 2004
 • Van Barbaren tot Illegalen (Prof. dr. A. van Kalmthout, hoogleraar vreemdelingenrecht UvT, Dec 2005)
 • Brief van Minister van Justitie aan de Tweede Kamer, 11 december 2006 over 1F beleid. Interessante citaten: "De veronderstelling dat artikel 1F van toepassing is, hoeft niet bewezen te worden volgens de in het strafrecht gehanteerde bewijsmaatstaf, maar moet niettemin zorgvuldig worden gemotiveerd." en "Tevens wordt de vreemdeling door de IND in zaken waarin artikel 1F wordt tegengeworpen, standaard ongewenst verklaard. Voor deze beslissing is het niet noodzakelijk dat er strafrechtelijke vervolging is ingesteld."
 • Brief van Amnesty International aan de Minister van Justitie, 14 mei 2007. Citaat: "Amnesty maakt zich zorgen over de rechtspositie van de ongewenst verklaarde en ongewenst gesignaleerde vreemdelingen in ons land."
 • Brief van Minister van Justitie aan de Tweede Kamer, 13 augustus 2007, met uitkomsten van het onderzoek hoe andere EU landen met 1F-zaken omgaan. Een citaat: "De meeste landen passen artikel 1F niet tot weinig toe en wanneer ze dit wel doen, gaat het doorgaans om een beperkt aantal zaken per EU-lidstaat."
 • Advies ACVZ (mei 2008)
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM, 24 januari 2008) over de positie van 1F-ers en hun gezinnen.
 • Rapport UNHCR over Afghaanse Khad/WAD 78-92 (mei 2008)
 • Antwoord Minister Verhagen (2008), na aanleiding van kamervragen over UNHCR rapport over het ambtsbericht uit 2000. Een paar citaten: UNHCR rapport over het ambtsbericht: “komt deels tot andere conclusies” en "Eventuele aanpassing van dit ambtsbericht stuit op een aantal bezwaren."
 • Brief en notitie van Minister van Justitie aan de Tweede Kamer, 9 juni 2008, over 1F beleid.
 • Open brief aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie, Dr. M.A. Thung, 26-juli-2008, n.a.v. notitie 9 juni 2008
 • Noot bij het Kouwenhovenarrest, Gerechtshof Den Haag van 10 maart 2008, internationaal strafrecht, door Mr drs P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat te Nieuwegein, geplaatst in Nieuwsbrief Asiel-en vluchtelingenrecht (NAV), nr 3, juni 2008
 • Een venijnig proces, geschreven door Professor Groenendijk ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 25 april 2008. Prof Groenendijk heeft een onderzoek gedaan onder 24 actieve en ex-vreemdelingenrechters. De meerderheid van de rechters uit forse kritiek op de Raad van State.
 • De Raad van State oordeelt in vreemdelingenzaken opvallend regeringsvriendelijk, zegt Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "De uitspraken zijn politiek consistent, maar juridisch is de consistentie soms ver te zoeken."
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM, 27 augustus 2008) over toepassing 1F in Nederland
 • Positie Nederland vs. artikel 1F Vluchtelingenverdrag (Mr drs P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat, ronde tafelgesprek met vaste commissie voor Justitie over toepassing 1F, 3 september 2008)
 • Roep om nieuw oordeel over 'foute' Afghanen (WereldJournalisten).
 • De vuilnisbelt van de IND. Harry Westerink, De Fabel van de illegaal 93/94, zomer 2008.
 • Brief van Amnesty International aan de Staatssecretaris van Justitie, 16 oktober 2007.
 • Brief Afghaanse parlement aan de Tweede Kamer (mei 2008).
 • Artikel in Trouw (4 december 2007). De voorzitter van het Afghaanse parlement wil dat Nederland gevluchte landgenoten die van oorlogsmisdaden worden verdacht, met rust laat. Ze hebben recht op bescherming, vindt hij.
 • Brief van de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties) van 14 november 2007 aan de Minister van Justitie. Hierin staat dat het huidige Nederlandse 1F-beleid niet in overeenstemming is met de normen van het vluchtelingenverdrag. En met name dat de bewijslast teveel bij de vreemdeling wordt gelegd. In de brief wordt opgeroepen het Nederlandse beleid te wijzigen.
 • Hoogverraad door Mr drs P.B.Ph.M. Bogaers (advocaat). Hoe asielrelazen valselijk worden ontkracht; misleiding van de Tweede Kamer; vasthouden aan fout beleid bij individuele ambtsberichten door Buitenlandse Zaken in asielzaken.
 • IND net zo erg als Taliban (Volkskrant). Citaat: "Volgens de IND valt het gevaar bij gedwongen uitzetting wel mee, want de Taliban zijn 'niet langer een machtsfactor' in Afghanistan."
 • Vluchteling of misdadiger (Trouw).
 • Tegen de stroom. Lezingen over de praktijk van het vluchtelingenrecht en het arbeidsongeschiktheidsrecht.
 • 15 april 2008, Geneve, Zwitserland. Toespraak van Staatssecretaris Albayrak over de mensenrechten in Nederland. Een citaat: "Human rights apply to everyone, as I said. This is equally true for terrorist suspects and persons who fall within the scope of Article 1F of the Geneva Convention of 1951." Deze zelfde Staatssecretaris zegt in eigen land geen aanleiding te zien om het huidige 1F-beleid te wijzigen, omdat er een "gebrek aan middelen" is
 • Stem Voor Rechtvaardigheid
 • Comité 1F Beleid

Algemene verwijzingen